Algemene Voorwaarden:

Een aantal spelregels:

Regel zsm de machtiging en je gezondheidsverklaring, via mijn.cbr.nl, en zorg dat je je theorie gehaald hebt.
Dit om te voorkomen dat je langer door moet lessen voor niks, mocht je medisch iets hebben kan de gezondheidsverklaring wel tot 5 maanden in beslag nemen.

Betaling mag altijd in termijnen, maar alles moet volledig betaald zijn voordat het examen aangevraagd word.
Eenmaal gekochte lessen en of pakketten komen na 12 maanden niet lessen te vervallen.
Bij tussentijds beeindigen van pakket word 49 euro administratiekosten berekend.

Les afzeggen of verplaatsen? Minimaal 48 uur van te voren, anders wordt deze alsnog berekend.
Mocht je niet op tijd op het afgesproken adres zijn, wacht de instructeur 15 minuten, daarna wordt de les alsnog berekend.
Als je een examen annuleert worden de examenkosten zelf wel in rekening gebracht omdat het CBR dit ook gewoon factureerd.

Mocht je zakken voor je praktijk examen dan betaald Raymond Brandt eenmalig de kosten voor je herexamen.
Wel moet je dan minimaal 4 blokuren (waarvan 1 voor/tijdens herexamen) bijkopen om aan je fout te werken.
Ieder volgend herexamen en evt de extra lessen zijn daarna wel voor eigen rekening.

 

------------------------------------------------------

Privacy Verklaring Raymond Brandt


Raymond Brandt, gevestigd aan Rembrandt van Rijnhof 13 1394EH Nederhorst den Berg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:

http://www.raymondbrandt.com
Rembrandt van Rijnhof 13
1394EH Nederhorst den Berg
0 652 652 111

Raymond Brandt is de Functionaris Gegevensbescherming van Raymond Brandt en is te bereiken via info@raymondbrandt.com of 0 652 652 111

Persoonsgegevens die wij verwerken
Raymond Brandt verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- E-mailadres
- Telefoonnummer
- Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@raymondbrandt.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Raymond Brandt verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Boekhouding
- Het afhandelen van jouw betaling
- Het leveren van diensten en of goederen

Geautomatiseerde besluitvorming
Raymond Brandt neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Raymond Brandt) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De persoonsgegevens worden maximaal 5 jaar bewaard, alleen voor de boekhouding, dit omdat de belastingdienst dit eist.
Na deze periode worden de gegevens vernietigd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Raymond Brandt deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Raymond Brandt blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
De gegevens worden gedeeld met:
Administratiekantoor Bouwer, Middenweg 152, 1394 AP Nederhorst den Berg
Boekhoudsoftware Informer Online Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Raymond Brandt gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Raymond Brandt en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@raymondbrandt.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Raymond Brandt wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Raymond Brandt neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@raymondbrandt.com